Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa služby - Prenájom systému Trevlix (ďalej len Služba).

2. Poskytovateľom služby je spoločnosť Trevlix, s.r.o.

3. Objednávateľom služby je fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objednal službu prostredníctvom Internetu, osobne, telefonicky či ľubovoľným iným spôsobom.

II. Informácie o produkte/službe

1. Produktom je prenájom online rezervačného systému ubytovania Trevlix (ďalej len Služba).

2. Informácie o Službe sú k dispozícii na www.trevlix.sk.

3. Objednávateľ má tiež možnosť si Službu zadarmo a nezáväzne vyskúšať v demoverzii.

III. Cena a platobné podmienky

1. Cena za poskytované služby sa začína účtovať dňom aktivácie služby alebo dňom ukončenia bezplatnej skúšobnej prevádzky, pokiaľ je bezplatná skúšobná prevádzka aktuálne ponúkaná.
2. Zúčtovacie obdobie si zvolí objednávateľ z ponúkaných variant.
3. Dĺžka zúčtovacieho obdobia môže mať vplyv na cenu za službu. Aktuálna cena služby je uvedená na www.trevlix.sk.

4. Súčasťou ceny predplatného nie je bezplatná individuálna užívateľská podpora. Užívateľská podpora je najmä formou nápoveda. Užívateľ má možnosť položenia autorizovanej otázky priamo v administrácii služby. Výška bezplatnej individuálnej užívateľskej podpory závisí od uváženia poskytovateľa a jej maximálny rozsah je obmedzený do výšky 30% ceny služby po odpočítaní nákladov prevádzkovateľa. Objednávateľ má možnosť predplatenia kreditu individuálnej užívateľskej podpory podľa platného cenníku. Objednávateľ môže službu otestovať v bezplatnej skúšobnej prevádzke.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť také otázky na podporu, ktoré nie sú vedené v konštruktívnom duchu vzájomného rešpektu.
6. Zúčtovacie obdobie je možné zmeniť pre každé nasledujúce zúčtovacie obdobie.
7. Objednávateľ hradí poplatok za zúčtovacie obdobie formou zálohy vždy pred začiatkom daného zúčtovacieho obdobia.
8. Za termín uhradenia platby je považovaný dátum pripísania platby na účet poskytovateľa.
9. Po úhrade poplatku vystaví poskytovateľ daňový doklad.

10. Poplatky za voliteľný modul Channel manager je objednávateľ povinný hradiť od aktivácie až do písomného ohlásenia deaktivácie (autorizovanou požiadavkou z Trevlixu alebo emailovým ohlásením deaktivácie na oficiálny email podpory Trevlixu).

IV. Dodacie podmienky

1. Po kliknutí na aktivačný odkaz v emaile automaticky zaslanom po vyplnení formulára pre objednávku služby na www.trevlix.sk sú objednávateľovi odoslané prístupové údaje umožňujúce začať využívať službu .

V. Bezplatná skúšobná prevádzka služby

1. Pokiaľ poskytovateľ ponúka časovo obmedzenú bezplatnú prevádzku služby, je objednávateľ oprávnený v tejto lehote využívať službu bezplatne.
2. Využitie bezplatnej skúšobnej prevádzky nezaväzuje objednávateľa k odberu platenej služby.
3. Po dobu bezplatnej skúšobnej prevádzky nemá objednávateľ zmluvný nárok na žiadne kompenzácie či záruky zo strany poskytovateľa.
4. Úroveň podpory poskytovanej objednávateľovi v bezplatnej skúšobnej prevádzke záleží na uvážení poskytovateľa.
5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť objednávateľovi využitie bezplatnej skúšobnej prevádzky na základe svojho uváženia, najmä ak okolnosti objednávky naznačujú pochybnosť o vážnom záujme objednávateľa využívať službu.

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje po dobu predplatenú objednávateľom poskytovať službu v rozsahu uvedenom na www.trevlix.sk. Funkčnosť služby si môže objednávateľ bezplatne otestovať v demoverzii služby.

2. K základnej verzii služby si objednávateľ môže objednať za príplatok voliteľné doplnkové služby alebo funkcie. Ceny a podmienky týchto voliteľných doplnkových funkcií sú uvedené na www.trevlix.cz.

3. Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou za objednané doplnkové funkcie, poplatky alebo zákazkové práce a ani po výzve poskytovateľa neuhradí dlžnú čiastku, poskytovateľ je oi oprávnený vykonať zápočet dlžnej čiastky a upomínacích nákladov formou odpočítania celkového dlhu od základného predplatného alebo iného modulu predplateného objednávateľom.
4. Poskytovateľ garantuje 99.9% dostupnosť služby na ročnej báze.
5. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy a výpadky siete Internet a kvalitu služieb poskytovaných tretími stranami.
6. Poskytovateľ je oprávnený použiť názov alebo logo firmy objednávateľa na účely referencií, pokiaľ s tým objednávateľ nevyjadrí nesúhlas. Poskytovateľ má právo signácie s odkazom vo verejnej časti služby av automatických správach odosielaných službou.
7. Poskytovateľ je oprávnený meniť rozsah, kvalitu a ceny služieb, prípadne ukončiť poskytovanie existujúcich služieb z dôvodu inflácie, zavedenie nových služieb, zmeny podmienok trhu, vývoja nových technológií a pod. Služby, ktorých poskytovanie bolo ukončené, sa poskytovateľ zaväzuje nahradiť zavedením iných obdobných služieb, je ak to technicky a ekonomicky možné.
8. O zmenách v rozsahu, kvalite a cenách služieb bude poskytovateľ informovať prostredníctvom svojich internetových stránok alebo emailových oznámení.

VII. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť včas ceny za služby.

2. Objednávateľ zodpovedá za správnosť nastavenia všetkých cien a zliav vo svojom účte. V prípade objednania služby asistencie nastavenia cien je objednávateľ povinný tieto ceny bezodkladne skontrolovať a otestovať ich správnosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje všetky služby užívať iba v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky, Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Česká republika viazaná av súlade s dobrými mravmi.
4. Objednávateľ nebude používať služby takým spôsobom, aby obťažoval ostatných užívateľov, najmä úmyselným šírením vírusov a rozosielaním nevyžiadaných dát a nevyžiadanej pošty.
5. Objednávateľ sa zaväzuje chrániť všetky heslá súvisiace s poskytovanými službami. V prípade dôvodného podozrenia z ich prezradenia sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne informovať poskytovateľa a požiadať o zmenu hesla alebo zmenu hesla vykonať samostatne.
6. Objednávateľ zodpovedá za všetok ním vytvorený a vystavený obsah na Internete (tzn. aj za materiály, ktoré zasahujú do práv tretích osôb), ktorý bol publikovaný prostredníctvom služby. Poskytovateľ za tento obsah neručí.

7. Objednávateľ je povinný na výzvu poskytovateľa doložiť preukazným spôsobom identititu osoby, v mene ktorej je Služba prevádzkovaná. Poskytovateľ Služby je v prípade pochybností oprávnený pozastaviť Službu a užívateľské prístupy k Službe do preukázania identity.

 

VIII. Zodpovednosť za ubytovacie služby a doplnkové služby

1. Objednávateľ využíva Službu (rezervačný systém) na ponuku svojich ubytovacích a doplnkových služieb, ktoré prevádzkuje pre klientov (hostov) ubytovacieho zariadenia, výhradne vo svojom mene a na svoju zodpovednosť.

2. Objednávateľ je povinný zverejniť Obchodné a Storno podmienky ubytovacieho zariadenia a identifikačné a kontaktné údaje osoby zodpovednej za ich dodržiavanie.

3. Poskytovateľ Služby (rezervačného systému) nemá žiadnu účasť v obchodnom vzťahu medzi Objednávateľom (prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia) a jeho klientmi - hosťami ubytovacieho zariadenia.

IX. Obmedzenie a ukončenie prevádzky služby

1. V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne av termíne splatnosti zálohu, dôjde k deaktivácii funkcionality v administrácii služby.
2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splatnosťou zálohy za službu dlhším ako 14 dní, dôjde k deaktivácii verejnej časti služby (najmä online rezervačný systém).
3. Obnovenie služby je vykonané najneskôr do 2 pracovných dní od pripísania celej dlžnej čiastky na účet poskytovateľa.
4. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splatnosťou zálohy za službu dlhším ako 90 dní, je poskytovateľ oprávnený trvalo zmazať všetky dáta objednávateľa.

5. Poskytovateľ má právo zamietnuť alebo ukončiť spoluprácu s objednávateľom, ktorý nenapĺňa podmienky riadnej alebo zmysluplnej spolupráce alebo zneužíva služby prevádzkovateľa.
6. Objednávateľ má právo ukončiť využívanie služby vždy pre každé nasledujúce zúčtovacie obdobie. Objednávateľ má povinnosť informovať poskytovateľa písomne ​​alebo emailom o ukončení využívania služby.

 

X. Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ má možnosť si službu nezáväzne vyskúšať v demoverzii.

2. Ak poskytovateľ ponúka časovo obmedzenú bezplatnú prevádzku služby, má objednávateľ počas bezplatnej prevádzky službu nezáväzne vyskúšať a kedykoľvek bezplatne a bez záväzkov ukončiť jej používanie.

3. Objednávateľ je oprávnený počas časovo obmedzenej bezplatnej prevádzky služby používať službu aj na komerčné účely, napríklad na prijímanie online rezervácií ubytovania z webu.

4. V prípade, že službu bolo možné využiť len čiastočne alebo ju nebolo možné využiť vôbec pre závadu technického alebo prevádzkového charakteru na strane poskytovateľa, je zodpovednosť poskytovateľa voči objednávateľovi vymedzená na povinnosti urýchlene zaistiť odstránenie závady a primerane znížiť cenu prenájmu služby za obdobie, kedy objednávateľ nemohol službu plne využívať alebo po dohode s objednávateľom zaistiť poskytnutie služby náhradným spôsobom.
5. Za prípadné škody spôsobené nedostupnosťou alebo závadou služby ručí poskytovateľ do maximálnej výšky poplatku hradeného objednávateľom za nedostupnú funkciu, v pomernom rozsahu k časovému trvaniu nedostupnosti funkcie.

6. Po ukončení časovo obmedzenej bezplatnej prevádzky služby má objednávateľ právo ukončiť využívanie služby pre každé nasledujúce zúčtovacie obdobie. Zúčtovacie obdobie si volí objednávateľ samostatne z ponúkaných variant.

XI. Licenčné dojednania

1. Po zaplatení dohodnutej ceny objednávateľom na účet poskytovateľa, je objednávateľovi udelené právo užívať službu a jej dohodnuté moduly na účely, na ktoré sú určené.
2. Licencia sa udeľuje na dobu vymedzenú zvolenou dĺžkou predplateného obdobia odo dňa aktivácie.
3. Systém Trevlix je počítačový programový produkt a je chránený zákonmi o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. Vykonávateľom majetkových autorských práv k systému Trevlix je spoločnosť Trevlix, s.r.o..

 

XII. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa. eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi objednávateľom a poskytovateľom Služby.
2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http:/ /www.európskyspotrebiteľ.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/ 2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

XIII. Záverečné dojednania

1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a účinné od 19.04.2023 a rušia predchádzajúce znenie Všeobecných podmienok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné podmienky. Aktuálna verzia podmienok je vždy k dispozícii na www.trevlix.sk.