Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa služby - Prenájom systému Trevlix (ďalej len Služba).
2. Poskytovateľom služby je spoločnosť ASCON IT, s.r.o. IČ 07129599 so sídlom V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, vedená na Krajskom súde v Ostrave, spisová značka C 74595.
3. Objednávateľom služby je fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objednal službu prostredníctvom Internetu, osobne, telefonicky či ľubovoľným iným spôsobom.

 

II. Informácie o produkte / službe
1. Produktom je prenájom online rezervačného systému ubytovanie Trevlix (ďalej len Služba).
2. Informácie o Službe sú k dispozícii na www.trevlix.sk.
3. Objednávateľ má tiež možnosť si Službu zadarmo a nezáväzne vyskúšať v demoverzii.

 

III. Cena a platobné podmienky
1. Cena za poskytované služby sa začína účtovať dňom aktivácie služby alebo dňom koniec bezplatného skúšobnej prevádzky, ak je bezplatná skúšobná doba aktuálne poskytovateľom ponúkaná.
2. Zúčtovacie obdobie si zvolí objednávateľ z ponúkaných variantov.
3. Dĺžka zúčtovacieho obdobia môže mať vplyv na cenu za službu. Aktuálna cena služby je uvedená na www.trevlix.sk.
4. Zúčtovacie obdobie je možné zmeniť pre každé nasledujúce zúčtovacie obdobie.
5. Objednávateľ hradí poplatok za zúčtovacie obdobie formou zálohy vždy pred začiatkom daného zúčtovacieho obdobia.
6. Za termín uhradenia platby je považované dátum pripísania platby na účet poskytovateľa.
7. Po úhrade poplatku vystaví poskytovateľ daňový doklad.


IV. Dodacie podmienky
1. Po kliknutí na aktivačný odkaz v emaile automaticky zaslanom po vyplnení formulára pre objednávku služby na www.trevlix.sk sú objednávateľovi odoslané prístupové údaje umožňujúce začať využívať službu.

 

V. Bezplatná skúšobná prevádzka služby
1. Ak poskytovateľ ponúka časovo obmedzenú bezplatnú prevádzku služby, je objednávateľ oprávnený v tejto lehote využívať službu bezplatne.
2. Využitie bezplatné skúšobné prevádzky nezaväzuje objednávateľa k odberu platené služby.
3. Počas bezplatnej skúšobnej prevádzky nemá objednávateľ zmluvný nárok na žiadne kompenzácie či záruky zo strany poskytovateľa.
4. Úroveň podpory poskytovanej objednávateľovi v bezplatnom skúšobnej prevádzke záleží na uvážení poskytovateľa.
5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť objednávateľovi využitia bezplatného skúšobnej prevádzky na základe svojho uváženia, najmä pokiaľ okolnosti objednávky naznačujú pochybnosť o vážnom záujme objednávateľa využívať službu.

 

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje po dobu predplatenú objednávateľom poskytovať službu v rozsahu uvedenom na www.trevlix.sk. Funkčnosť služby si môže objednávateľ bezplatne otestovať v demoverzii služby.
2. K základnej verzii služby si objednávateľ môže objednať za príplatok voliteľné doplnkové služby či funkcie. Ceny a podmienky týchto voliteľných doplnkových funkcií sú uvedené na www.trevlix.sk.
3. Poskytovateľ garantuje 99.9% dostupnosť služby na ročnej báze.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy a výpadky siete Internet a kvalitu služieb poskytovaných tretími stranami.
5. Poskytovateľ je oprávnený použiť názov alebo logo firmy objednávateľa na účely referencií, pokiaľ s tým objednávateľ nevyjadrí nesúhlas. Poskytovateľ má právo podpisu názvom alebo logom služby s odkazom vo verejnej časti služby a v automatických správach odosielaných službou.
6. Poskytovateľ je oprávnený meniť rozsah, kvalitu a ceny služieb, prípadne ukončiť poskytovanie existujúcich služieb z dôvodu inflácie, zavedenie nových služieb, zmeny podmienok trhu, vývoja nových technológií a pod. Služby, ktorých poskytovanie bolo ukončené, sa poskytovateľ zaväzuje nahradiť zavedením iných obdobných služieb , ak je to technicky a ekonomicky možné.
7. O zmenách v rozsahu, kvalite a cenách služieb bude poskytovateľ informovať prostredníctvom svojich internetových stránok alebo emailových oznámenia.

 

VII. Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť včas ceny za služby.
2. Objednávateľ sa zaväzuje všetky služby používať iba v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a v súlade s dobrými mravmi.
3. Objednávateľ nebude používať služby takým spôsobom, aby obťažoval ostatných užívateľov, najmä úmyselným šírením vírusov a rozosielaním nevyžiadaných dát a nevyžiadanej pošty.
4. Objednávateľ sa zaväzuje chrániť všetky heslá súvisiace s poskytovanými službami. V prípade dôvodného podozrenia z ich prezradenia sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne informovať poskytovateľa a požiadať o zmenu hesla alebo zmenu hesla vykonať samostatne.
5. Objednávateľ zodpovedá za všetok ním vytvorený a vystavený obsah na Internete (tzn. Aj za materiály, ktoré zasahujú do práv tretích osôb), ktorý bol publikovaný prostredníctvom služby. Poskytovateľ za tento obsah neručí.


VIII. Obmedzenie a ukončenie prevádzky služby
1. V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne a v termíne splatnosti zálohu, dôjde k deaktivácii funkcionality v administrácii služby.
2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splatnosťou zálohy za službu dlhším ako 14 dní, dôjde k deaktivácii verejnej časti služby (najmä online rezervačný systém).
3. Obnovenie služby je vykonané najneskôr do 2 pracovných dní od pripísania celej dlžnej čiastky na účet poskytovateľa.
4. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splatnosťou zálohy za službu dlhším ako 90 dní, je prevádzkovateľ oprávnený natrvalo zmazať všetky dáta objednávateľa.
5. Objednávateľ má právo ukončiť využívanie služby vždy pre každé nasledujúce zúčtovacie obdobie. Objednávateľ má povinnosť informovať poskytovateľa písomne alebo emailom o ukončení využívania služby.


IX. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ má možnosť si službu nezáväzne vyskúšať v demoverzii.
2. Ak poskytovateľ ponúka časovo obmedzený bezplatný prevádzku služby, má objednávateľ počas bezplatnej prevádzky službu nezáväzne vyskúšať a kedykoľvek bezplatne a bez záväzkov ukončiť jej užívanie.
3. Objednávateľ je oprávnený počas časovo obmedzeného bezplatnej prevádzky služby používať službu tiež na komerčné účely, napríklad na prijímanie online rezervácií ubytovania z webu.
4. V prípade, že službu bolo možné využiť len čiastočne alebo ju nebolo možné využiť vôbec pre závadu technického alebo prevádzkového charakteru na strane poskytovateľa, je zodpovednosť poskytovateľa voči objednávateľovi vymedzená na povinnosti urýchlene zabezpečiť odstránenie závady a primerane znížiť cenu prenájmu služby za obdobie, kedy objednávateľ nemohol službu plne využívať alebo zabezpečiť poskytnutie služby náhradným spôsobom.
5. Za prípadné škody spôsobené nedostupnosťou alebo závadou služby ručí poskytovateľ do maximálnej výšky poplatku hradeného objednávateľom za nedostupnú funkciu, v pomernom rozsahu k časovému trvania nedostupnosti funkcie.
6. Po ukončení časovo obmedzeného bezplatnej prevádzky služby má objednávateľ právo ukončiť využívanie služby pre každé nasledujúce zúčtovacie obdobie. Zúčtovacie obdobie si volí objednávateľ samostatne z ponúkaných variantov.


X. Licenčná zmluva
1. Po zaplatení dohodnutej ceny objednávateľom na účet poskytovateľa, je objednávateľovi udelené právo používať službu a jej dohodnutej moduly na účely, pre ktoré sú určené.
2. Licencia sa udeľuje na čas vymedzený zvolenú dĺžkou predplateného obdobia odo dňa aktivácie.
3. Systém Trevlix je počítačový programový produkt a je chránený zákonmi o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. Vykonávateľom majetkových autorských práv k systému Trevlix je spoločnosť ASCON IT, s.r.o. .


XI. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi objednávateľom a poskytovateľom Služby.
2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).


XII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a účinné od 27.11.2019 a ruší predchádzajúce znenie Všeobecných podmienok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné podmienky. Aktuálna verzia podmienok je vždy k dispozícii na www.trevlix.sk.